A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Oddziały Zamiejscowe w Policach

VII karny - tel. (91) 4316 821
XI KW - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Informacje o protokole wykazu inwentarza

26.04.2016
 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, III Wydział Cywilny ogłasza, że 26 grudnia 2015 r. w Szczecinie zmarł Jerzy Tadeusz Sołga (nr PESEL 29060903171), ostatnio stale zamieszkały i mający miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie , przy ul. Filaretów 1/1. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

Zarządzenie o udzielaniu telefonicznych informacji

04.02.2016
Zarządzenie Nr 2/16 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w przedmiocie udzielania telefonicznych informacji o rozpoznanych sprawach.

Zarządzenie o powołaniu koordynatora ds.mediacji

18.01.2016
 Na podstawie art. 16a § 3 z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 z późn. zm.) powołuję się Sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Panią Natalie Pawłowską-Grzelczak  do pełnienia funkcji Koordynatora ds. mediacji. 


Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 08.12.2015
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 101 656